Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych

zapraszamy na naszą nową stronę www::Szkoła Podstawowa im. F. Kujawińskiego w Górkach Dużych::Rekrutacja - szczegóły w zakładce Komunikaty i w Aktualnościach
Zatrzymaj banner przewijany

Akty prawne zobacz archiwum »

06 grudnia 2010 11:54

Program Naprawczy

Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych

 

 

 

Program naprawczy

Szkoły Podstawowej

im. F. Kujawińskiego

w Górkach Dużych w zakresie

WYNIKÓW SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

na rok szkolny 2010/2011

 

 

II. Cele programu

Cel główny:

  • · Poprawa efektywności kształcenia w szkole (wyniki sprawdzianu w szkole

podstawowej),

 

Cele szczegółowe:

  • · Doskonalenie efektów procesu dydaktycznego, głównie w standardach: czytanie, pisanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce.
  • · Kształcenie i doskonalenie umiejętności kluczowych.
  • · Zmniejszenie liczby uczniów mających bardzo niskie wyniki sprawdzianu.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Plan naprawczy

                                                                     zatwierdzony do realizacji

 

 

 

WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO UCZNIÓW KL. VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH W ROKU 2010.

Średnie wyniki: szkoła – kraj.

                    Średni wynik krajowy ze sprawdzianu   2010r. wynosi  24,56, natomiast szkoły 23,45. Oznacza to, że zestaw zadań egzaminacyjnych dla uczniów był nieco trudniejszy niż dla ogółu uczniów w kraju (o 1,11 pkt), jednak nasi uczniowie znaleźli się w tym samym, co ogół, piątym staninie. Podobnie wypadliśmy na tle OKE Łódź, woj. łódzkiego oraz powiatu łódzkiego wschodniego.

 

 

 

 

 

 

 

Łatwość umiejętności w poszczególnych obszarach (kraj, szkoła).            

Obszar  1 – Czytanie
Obszar 2 – Pisanie
Obszar 3 – Rozumowanie
Obszar 4 – Korzystanie z  informacji
Obszar 5 – Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Poziom wykonania zadań w zakresie trzech obszarów umiejętności uczniów szkoły (czytanie, pisanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce) jest  niższy niż uczniów w całym kraju.  Największa rozpiętość pomiędzy wynikami szkolnymi a krajowymi występuje w obszarze 5 – wykorzystanie wiedzy w praktyce (0,06) . Najlepiej na tle ogółu uczniów w kraju wypadli nasi uczniowie w obszarze 3 – rozumowanie (łatwość wyższa o 0,03).

 

 

 

 

 

 

 

Porównanie wyników sprawdzianu 2010  OKE - szkoła

Obszar standardów wymagań egz.

Nr

zad.

Sprawdzana czynność ucznia

Liczba pkt.

Łatwość OKE

Łódź

Łatwość szkoła

1. Czytanie

1

Określa czas wydarzeń

1

0,81

0,73

2

Wskazuje cechę wyróżniającą bohatera

1

0,81

1.0

3

Rozpoznaje narrację 1-osobową

1

0,71

0,55

4

Określa uczucia bohatera na podst. jego wypowiedzi

1

0,85

0,82

6

Wnioskuje na podstawie informacji (tekst popularnonaukowy)

1

0,72

0,82

7

Wybiera tytuł odpowiedni dla całego tekstu

1

0,68

0,55

10

Wnioskuje na podstawie informacji (tekst literacki)

1

0,96

0,82

11

Rozpoznaje funkcje porównania

1

0,19

0,18

12

Rozpoznaje rytm jako charakterystyczną cechę fragmentu tekstu

1

0,65

0,64

13

Rozpoznaje uczucia osoby mówiącej w wierszu

1

0,98

0,91

2. Pisanie

25.I

Pisze na temat i rozwija treść wypracowania zgodnie z poleceniem

3

0,77

0,82

25.II

Dobiera celowo środki językowe

1

0,31

0,18

25.III

Pisze poprawnie pod względem językowym

2

0,38

0,27

25.IV

Pisanie poprawne pod względem ortograficznym

2

0,51

0,55

25.V

Pisanie poprawne pod względem interpunkcyjnym

2

0,44

0,32

3. Rozumowanie

9

Wyznacza liczby spełniające warunki zadania

1

0,69

0,73

14

Rozpoznaje trójkąt prostokątny równoramienny

1

0,70

0,82

16

Wskazuje, jaką część całości stanowi wyróżniony fragment obiektu

1

0,83

0,73

17

Wskazuje informacje potrzebne do rozwiązania zadania

1

0,79

0,91

24.1

Oblicza cenę towaru kupionego na raty

2

0,61

0,59

24.2

Oblicza cenę towaru kupionego za gotówkę

2

0,47

0,55

4.Korzystanie z informacji

5

Korzysta z informacji zawartych w przypisie do tekstu

1

0,77

0,55

18

Wskazuje, o ile tygodni później w jednym regionie niż w drugim rozpoczęło się dane wydarzenie

1

0,52

0,55

19

Wskazuje liczbę regionów, w których dane wydarzenie miało miejsce w tym samym przedziale czasowym

1

0,34

0,36

20

Wyznacza przedział czasowy spełniający warunki zadania

1

0,71

0,91

5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

8

Zamienia długość wyrażoną w kilometrach na metry

1

0.63

0,64

15

Oblicza pole prostokąta

1

0,66

0,27

21.1

Oblicza długość przedmiotu z zastosowaniem podanego algorytmu

1

0,49

0,36

21.2

Wyraża w centymetrach poprawnie obliczoną długość

1

0,38

0,27

22.1

Stosuje porównanie ilorazowe

1

0,88

0,73

22.2

Stosuje porównanie różnicowe

1

0,61

0,73

23.1

Oblicza rzeczywistą długość z zastosowaniem podanej skali

1

0,31

0,36

23.2

Wyraża w kilometrach poprawnie obliczoną długość trasy

1

0,22

0,36

 

Działania naprawcze wg standardów wymagań

Standardy

Cele szczegółowe

 

 

 

Formy/metody

odpowiedzialni

ewaluacja

Czytanie

Kształcenie umiejętności posługiwania się tekstami                     i terminami literackimi:

- określanie czasu wydarzeń,

- rozpoznawanie rodzaju narracji,

- określanie uczuć bohatera na podst. jego wypowiedzi,

- wybieranie tytułu odpowiedniego dla całego tekstu,

- rozpoznawanie  funkcji porównania,

- rozpoznawanie rytmu jako charakterystycznej cechy fragmentu tekstu,

- rozpoznawanie uczuć osoby mówiącej w wierszu

 

- Praca z tekstami literackimi                       w podręczniku szkolnym                            i czasopismach

- zwiększenie czasu na lekcji           i w rozkładzie materiału na ćwiczenia kształtujące                    i utrwalające umiejętności.

- praca na zajęciach wyrównawczych

 

 

n-l j. polskiego

Wyniki sprawdzianu po kl. VI

Doskonalenie umiejętności

-odczytywania ze zrozumieniem tekstów użytkowych                                i popularnonaukowych

- wnioskowania na podstawie informacji,

- odczytywania danych z map, tabel i wykresów

 

-sprawdzanie stopnia zrozumienia tekstu za pomocą prostych pytań,

- zwiększenie ilości ćwiczeń             z zastosowaniem wykresów, tabel,

- czytanie mapy,

- zadawanie prac domowych wymagających od uczniów korzystania z różnych źródeł informacji

n-l przyrody, matematyki

Pisanie

Formułowanie różnych form wypowiedzi poprawnych pod względem językowym.

Kształcenie umiejętności                     w zakresie:

-  poprawnego pisania  pod względem językowym,

- celowego doboru środków językowych,

- poprawności interpunkcyjnej

- kontrola poprawności ortograficznej                                   i interpunkcyjnej prac domowych, sprawdzianów             i kartkówek

- egzekwowanie od uczniów wypowiadania się pełnymi zdaniami,

- redagowanie przez uczniów krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych na różne tematy

- zwiększenie ilości ćwiczeń interpunkcyjnych

- n-le przedmiotów

 

 

 

- wszyscy n-le,

 

 

n-l j. polskiego

Wykorzystywanie wiedzy  w praktyce

Wykonywanie obliczeń dotyczących pola prostokąta,

długości przedmiotu                               z zastosowaniem podanego algorytmu.

Wyrażanie w różnych jednostkach poprawnie obliczonej długości. Stosowanie  porównań ilorazowych i różnicowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie zadań                      z treścią bliskich doświadczeniom uczniów np. długość płotu wokół prostokątnej działki, powierzchnia płytek                            w łazience itp.

Zwracanie uwagi na działania o ile więcej, mniej i ile razy więcej, mniej

n-le matematyki

Rozumowanie

Rozpoznawanie cech podanych w zadaniu wielkości, ustalanie rozwiązania zadania.

 Wskazywanie, jaką część całości stanowi wyróżniony fragment obiektu.

Obliczanie ceny towaru kupionego na raty.

 

Systematycznie doskonalić umiejętności rachunkowe, rozwiązywać jak najwięcej zadań problemowych, bliskich praktyce związanych                   z podziałem całości na części

(zakupy na raty)

n-le matematyki

Wyrażanie własnych opinii popartych argumentami

Zabieranie głosu w dyskusji, zadawanie pytań problemowych.

Formułowanie wniosków i ich uzasadnianie.

Wszyscy n-le

Korzystanie            z informacji

Rodzaje źródeł informacji

Wskazywanie właściwych źródeł poszukiwanej informacji.

Korzystanie z informacji zawartych w przypisie do tekstu.

 

 

 

Korzystanie na lekcjach z różnych źródeł informacji.

Zadawanie prac domowych, przy których niezbędne jest sięganie do różnych źródeł informacji

Wszyscy n-le

 

 

 

 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów

  • · Poprawa wyników sprawdzianu

- Zmniejszenie ilości uczniów z niskimi wynikami

- Zwiększenie ilości uczniów z wysokimi wynikami

  • · Dostrzeżenie użyteczności wiedzy nabytej w szkole w życiu codziennym.
  • · Świadome przystąpienie do sprawdzianu

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosława Wojna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2010 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosława Wojna
Ilość wyświetleń: 3355
06 grudnia 2010 11:54 (Mirosława Wojna) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl