Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych

zapraszamy na naszą nową stronę www::Szkoła Podstawowa im. F. Kujawińskiego w Górkach Dużych::Rekrutacja - szczegóły w zakładce Komunikaty i w Aktualnościach
Zatrzymaj banner przewijany

Akty prawne zobacz archiwum »

07 października 2013 13:01

Koncepcja Pracy Szkoły

I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

 1. Dane ogólne szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. F. Kujawińskiego w Górkach Dużych

ul. Jutroszewska 17

95-080 Tuszyn

 

     Szkoła jest samodzielną placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Tuszyn, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Dyrektorem szkoły jest

mgr Barbara Nawrot-Pietras.

 

 

      2. Historia i tradycja szkoły

 

     Szkoła funkcjonuje jako placówka oświatowa od 1869 roku. Posiada udokumentowaną historię odtworzoną na podstawie dokumentów archiwalnych, sztandar i patrona zasłużonego dla społeczności lokalnej.

   W ciągu ostatniego dwudziestolecia dopracowano się własnej tradycji szkolnej, na którą składają się m.in. Święto Szkoły – Dzień Patrona, opieka nad Dębami Pamięci posadzonymi dla uczczenia Ofiar zbrodni katyńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, imprezy dochodowe tzw. „majówki”, uroczystości  okolicznościowe, w których biorą udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Na uwagę zasługuje organizacja Dnia Babci i Dziadka – jest to impreza, która przyciąga liczną grupę uczestników ze środowiska lokalnego.

 

 1. Lokalizacja i otoczenie demograficzne

 

     Obwód szkolny obejmuje 5 wsi (Jutroszew, Górki Duże, Górki Małe, Dylew, Wola Kazubowa) położonych na południowo-zachodnich rubieżach gminy Tuszyn, pow. łódzki wschodni. Placówka ma swoją siedzibę w miejscowości Górki Duże, 7 km na południe

od Tuszyna.

   Środowisko szkolne jest dość zamknięte, niezamożne, ludność utrzymuje się głównie

z pracy na roli, niektórzy dojeżdżają do pracy w zakładach rzemieślniczych i instytucjach użyteczności publicznej w Tuszynie.

   Organem pomocniczym szkoły jest Rada Rodziców. Szkoła aktywnie współpracuje

ze środowiskiem lokalnym, w którym pełni rolę ośrodka życia kulturalnego. Jednakże ubogie społeczeństwo i brak dobrze prosperujących zakładów przemysłowych mogących stanowić potencjalnych sponsorów nie wpływa pozytywnie na funkcjonowanie placówki, zwłaszcza   w zakresie działań wykraczających poza jej statutową działalność.

 

 

    4. Kadra szkoły

 

    Kadra szkoły składa się z 9 - 11 nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć. 6 nauczycieli jest dyplomowanych, 3 mianowanych – wszyscy biorą udział w doskonaleniu zawodowym zewnętrznym i wewnętrznym.

 

 

 

 

      5. Baza szkoły

 

     W budynku  szkolnym znajduje się 6 pomieszczeń wykorzystywanych na sale lekcyjne (jedna sala lekcyjna mieści się w pracowni komputerowej. Ponadto są sanitariaty, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, biblioteka, sekretariat i stołówka. Wschodnie skrzydło budynku oddzielono i zaadoptowano na oddział przedszkolny – jedną klasę zajmuje zerówka, pozostałą otwartą przestrzeń zajmuje przedszkole. Od strony wschodniej znajduje się także osobne wejście oraz  toaleta z prysznicem dla najmłodszych dzieci. Ze względu na brak sali gimnastycznej, zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na korytarzu szkolnym lub na dworze (jeśli pozwala pogoda).

   W pracowni komputerowej jest 9 stacji roboczych uczniowskich, komputer nauczycielski                i serwer. Komputery z dostępem do Internetu znajdują się ponadto w  pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora i sekretariacie. Ponadto szkoła  dysponuje sprzętem audiowizualnym typu MANTA, w każdej pracowni są pomoce dydaktyczne. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą korzystać z pracowni komputerowej  na dowolnych zajęciach edukacyjnych aby realizować je z wykorzystaniem IT.

 

       6. Uczniowie szkoły

 

     Ogólna liczba uczniów oscyluje wokół 70. Uczniowie w większości pochodzą z rodzin rolniczych, niezamożnych. Adaptacja do środowiska szkolnego postępuje dobrze, najczęściej w ciągu pierwszego roku pobytu w szkole. Dzieci uczą się nawyków higienicznych, zdrowotnych i zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Poznają i ćwiczą sposoby udzielania pierwszej pomocy, uczą się funkcjonowania w otaczającej ich rzeczywistości.

   W szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Uczniowie biorą również udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych odnosząc znaczące sukcesy. Są grzeczni, nie sprawiają większych problemów wychowawczych, chętnie biorą udział we wszystkich imprezach szkolnych.

 

 

II . CELE SZKOŁY

 

1. Cele ogólne – perspektywiczne – strategiczne

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy i Program Profilaktyki określone w Statucie Szkoły.

 

2. Cele etapowe – na najbliższe 3 lata:

a. podjęcie starań o pozyskanie środków z funduszy unijnych na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,

b. monitorowanie działań zmierzających do umieszczenia w budżecie gminnym projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole w Górkach Dużych,

c. złożenie do organu prowadzącego wniosku o modernizację placu zabaw w ramach projektu rządowego Radosna Szkoła.

 

3. Cele na najbliższy rok szkolny – załącznik Plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

 

 

 

 

 

 

III.MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent potrafi:

 

1. Nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji na miarę swoich możliwości:

a. chce i umie się uczyć,

b. potrafi znajdować i zastosować informację z różnych źródeł,

c. planuje, organizuje i ocenia własną naukę, przyjmuje za nią odpowiedzialność,

d. efektywnie posługuje się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,

e. przyswaja wiedzę dostosowaną do własnych możliwości.

 

2. Dbać o zdrowie własne i innych ludzi, sprawność fizyczną, szanować środowisko przyrodnicze:

a. rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie,

b. jest sprawny ruchowo, wie jak spędzać czas wolny z wykorzystaniem form turystycznych

i sportowych,

c. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw,

d. potrafi dokonać obserwacji otaczającego go środowiska,

e. wie jak chronić środowisko społeczno-przyrodnicze,

f. wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności przyrodnicze w praktycznym działaniu.

 

3. Kochać swoją rodzinę, zna i szanuje małą ojczyznę, swój kraj, czuje się obywatelem Europy:

a. zna korzenie swojej rodziny, szanuje jej członków,

b. zna najbliższe środowisko i specyfikę swego regionu,

c. czuje się Polakiem,

d. jest obywatelem Europy.

 

4. Nawiązywać i utrzymywać poprawne kontakty z innymi dziećmi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi:

a. zna zasady współpracy,

b. wykazuje troskę wobec osób nie mogących funkcjonować samodzielnie, pomaga słabszym,

c. przestrzega swych praw i obowiązków,

d. przestrzega zasad kultury bycia,

e. zna i przestrzega idee demokratyzmu.

 

 

IV. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY NA LATA 2012-2014

 

1. Pierwszy obszar: Baza szkoły

 

a. zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres:

 •          doposażenie, przy współpracy rodziców, placu zabaw,
 •          prowadzenie, w miarę możliwości finansowych, bieżących remontów i napraw,
 •          pozyskanie środków na zakup sprzętu RTV do oddziału przedszkolnego,
 •          wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły,
 •          pozyskanie środków na docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 •          podejmowanie działań mających na celu rozbudowę istniejącego budynku szkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem.

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 •          nowe elementy wyposażenia placu zabaw,
 •          poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
 •          uatrakcyjnienie zajęć szkolnych,
 •          oszczędności w zużyciu energii

 

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na rok szkolny

 

2. Drugi obszar: Organizacja pracy szkoły/organizacja i zarządzanie szkołą

a. zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w planowanym okresie:

 •          monitorowanie stanu bezpieczeństwa uczniów, zwiększenie liczby dyżurów na korytarzu szkolnym,
 •          podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami

na terenie szkoły,

 •          przestrzeganie zaleceń dotyczących realizacji nowej podstawy programowej.

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 •          utrzymanie dobrego stanu bezpieczeństwa dzieci w szkole,
 •          giełda podręczników na terenie szkoły,
 •          nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują wszystkie rodzaje edukacji zgodnie z siatką godzin.

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny.

 

3. Trzeci obszar: Dydaktyka oraz poprawa wyników egzaminów zewnętrznych

a. zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia w szkole:

 •          poprawa efektów kształcenia, bądź utrzymanie ich an dotychczasowym poziomie,
 •          dalsze wdrażanie metod i technik  aktywizujących w procesie nauczania, stosowanie nowoczesnych rozwiązań kształtujących umiejętności interdyscyplinarne, realizacja własnych programów dostosowanych do warunków szkoły i możliwości uczniów,
 •          wykorzystanie komputerów na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów innych niż informatyka,
 •          udział w konkursach przedmiotowych i innych w celu zachęcenia młodzieży do współzawodnictwa międzyklasowego i międzyszkolnego, kształtowanie odpowiedzialności za losy własne i losy placówki,
 •          prowadzenie społecznych zajęć dodatkowych,
 •          prowadzenie zajęć  w ramach godzin z Karty Nauczyciela (kół zainteresowań i zajęć rekreacyjno-sportowych,
 •          prowadzenie zajęć umożliwiających osiąganie lepszych wyników w nauce
 •          i przezwyciężanie trudności,
 •          podejmowanie działań motywujących uczniów do pracy,
 •          przystępowanie do programów i projektów i ich realizacja.

 

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 •          uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce
 •          uczniowie chętnie pracują podczas zajęć lekcyjnych
 •          chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny i w Programie Naprawczym (po sprawdzianie zewnętrznym).

 

4. Czwarty obszar: Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

a. zakładane cele w zakresie doskonalenia i rozwoju funkcji kadry pedagogicznej                       i niepedagogicznej szkoły w planowanym okresie:

 •          poszerzanie umiejętności i wiedzy w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 •          poszerzanie umiejętności i wiedzy w ramach zewnętrznego doskonalenia nauczycieli,
 •          samokształcenie nauczycieli.

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 •          nauczyciele wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny.

 

5. Piąty obszar: Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

a. zakładane cele w zakresie realizacji celów wychowawczych szkoły oraz poprawy działań o charakterze opiekuńczym w planowanym okresie:

 •          zapewnienie bezpiecznych warunków podczas przebywania dzieci w szkole,
 •          objęcie uczniów zajęciami świetlicowymi,
 •          realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
 •          przybliżenie uczniom ich praw i obowiązków,
 •          kontynuacja i doskonalenie bezstresowego nauczania i wychowania,
 •          kontynuacja opieki dydaktyczno-wychowawczej nad dziećmi w wieku 3-6 lat z obwodu szkoły,
 •          pozostawienie młodzieży swobody w zakresie podejmowania i ciekawego rozwiązywania problemów dotyczących życia szkoły, szczególnie w ramach pracy samorządu uczniowskiego,
 •          zwracanie uwagi na stan zdrowia dziecka – opieka pielęgniarska, prowadzenie ćwiczeń mózgu i gimnastyki korekcyjnej dla potrzebujących uczniów,
 •          interesowanie się sytuacją rodzinną dziecka, szczególnie z rodzin niedostosowanych społecznie, sierot, półsierot,
 •          organizowanie dożywiania przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – obiady dla zainteresowanych,
 •          zapewnienie opieki uczniom dowożonym do szkoły poprzez realizację programu pracy świetlicy,
 •          organizowanie świetlicy.

 

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 •          uczniowie czują się bezpiecznie,
 •          godziny zajęć świetlicowych są dostosowane do potrzeb dzieci,
 •          społeczność szkolna zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia i dziecka,
 •          uczniowie współdecydują w życiu szkoły, mają udział w organizowanych na jej terenie akcjach i imprezach,
 •           

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny oraz w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki.

 

6. Szósty obszar: Klimat/atmosfera szkoły lub placówki

a. zakładane cele w zakresie utrzymania dobrego klimatu w szkole:

 •          uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi,
 •          organizowanie i wspieranie samorządności uczniów,
 •          organizowanie, przynajmniej raz do roku, dochodowych imprez środowiskowych,
 •          pielęgnowanie tradycji szkolnej: Święta Szkoły – Dzień Patrona, kontynuacja prac związanych z gromadzeniem pamiątek dotyczących historii placówki, dbałość o grób patrona,
 •          kontynuacja współpracy z Panią Poseł Joanną Skrzydlewską w kwestii organizacji kolejnych edycji konkursu wiedzy o krajach UE i rozszerzenie jego zasięgu,
 •          kontynuacja współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Koluszkach i jej filią w Tuszynie, z Domem Kultury, Samorządową Przychodnią Zdrowia, Ośrodkami Pomocy Społecznej w Tuszynie i Dłutowie, Komendą Powiatową Policji

w Koluszkach.

 

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 •          uczniowie umieją dbać i utrzymywać poprawne kontakty z innymi dziećmi, dorosłymi

i osobami niepełnosprawnymi,

 •          uczniowie przestrzegają zasad kulturalnego bycia,
 •          uczniowie znają i przestrzegają idee demokratyzmu.

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny oraz w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki

 

 

V. SPRZYMIERZEŃCY

 

 • Rada Rodziców
 • Urząd Miasta i Gminy w Tuszynie
 • MOKSiT w Tuszynie
 • Policja
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach
 • Komenda Hufca ZHP w Tuszynie
 • Zarząd PCK w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

 1. Dane ogólne szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. F. Kujawińskiego w Górkach Dużych

ul. Jutroszewska 17

95-080 Tuszyn

 

     Szkoła jest samodzielną placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Tuszyn, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Dyrektorem szkoły jest

mgr Barbara Nawrot-Pietras.

 

 

      2. Historia i tradycja szkoły

 

     Szkoła funkcjonuje jako placówka oświatowa od 1869 roku. Posiada udokumentowaną historię odtworzoną na podstawie dokumentów archiwalnych, sztandar i patrona zasłużonego dla społeczności lokalnej.

   W ciągu ostatniego dwudziestolecia dopracowano się własnej tradycji szkolnej, na którą składają się m.in. Święto Szkoły – Dzień Patrona, opieka nad Dębami Pamięci posadzonymi dla uczczenia Ofiar zbrodni katyńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, imprezy dochodowe tzw. „majówki”, uroczystości  okolicznościowe, w których biorą udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Na uwagę zasługuje organizacja Dnia Babci i Dziadka – jest to impreza, która przyciąga liczną grupę uczestników ze środowiska lokalnego.

 

 1. Lokalizacja i otoczenie demograficzne

 

     Obwód szkolny obejmuje 5 wsi (Jutroszew, Górki Duże, Górki Małe, Dylew, Wola Kazubowa) położonych na południowo-zachodnich rubieżach gminy Tuszyn, pow. łódzki wschodni. Placówka ma swoją siedzibę w miejscowości Górki Duże,7 kmna południe

od Tuszyna.

   Środowisko szkolne jest dość zamknięte, niezamożne, ludność utrzymuje się głównie

z pracy na roli, niektórzy dojeżdżają do pracy w zakładach rzemieślniczych i instytucjach użyteczności publicznej w Tuszynie.

   Organem pomocniczym szkoły jest Rada Rodziców. Szkoła aktywnie współpracuje

ze środowiskiem lokalnym, w którym pełni rolę ośrodka życia kulturalnego. Jednakże ubogie społeczeństwo i brak dobrze prosperujących zakładów przemysłowych mogących stanowić potencjalnych sponsorów nie wpływa pozytywnie na funkcjonowanie placówki, zwłaszcza   w zakresie działań wykraczających poza jej statutową działalność.

 

 

    4. Kadra szkoły

 

    Kadra szkoły składa się z 9 - 11 nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć. 6 nauczycieli jest dyplomowanych, 3 mianowanych – wszyscy biorą udział w doskonaleniu zawodowym zewnętrznym i wewnętrznym.

 

 

 

 

      5. Baza szkoły

 

     W budynku  szkolnym znajduje się 6 pomieszczeń wykorzystywanych na sale lekcyjne (jedna sala lekcyjna mieści się w pracowni komputerowej. Ponadto są sanitariaty, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, biblioteka, sekretariat i stołówka. Wschodnie skrzydło budynku oddzielono i zaadoptowano na oddział przedszkolny – jedną klasę zajmuje zerówka, pozostałą otwartą przestrzeń zajmuje przedszkole. Od strony wschodniej znajduje się także osobne wejście oraz  toaleta z prysznicem dla najmłodszych dzieci. Ze względu na brak sali gimnastycznej, zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na korytarzu szkolnym lub na dworze (jeśli pozwala pogoda).

   W pracowni komputerowej jest 9 stacji roboczych uczniowskich, komputer nauczycielski                i serwer. Komputery z dostępem do Internetu znajdują się ponadto w  pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora i sekretariacie. Ponadto szkoła  dysponuje sprzętem audiowizualnym typu MANTA, w każdej pracowni są pomoce dydaktyczne. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą korzystać z pracowni komputerowej  na dowolnych zajęciach edukacyjnych aby realizować je z wykorzystaniem IT.

 

       6. Uczniowie szkoły

 

     Ogólna liczba uczniów oscyluje wokół 70. Uczniowie w większości pochodzą z rodzin rolniczych, niezamożnych. Adaptacja do środowiska szkolnego postępuje dobrze, najczęściej w ciągu pierwszego roku pobytu w szkole. Dzieci uczą się nawyków higienicznych, zdrowotnych i zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Poznają i ćwiczą sposoby udzielania pierwszej pomocy, uczą się funkcjonowania w otaczającej ich rzeczywistości.

   W szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Uczniowie biorą również udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych odnosząc znaczące sukcesy. Są grzeczni, nie sprawiają większych problemów wychowawczych, chętnie biorą udział we wszystkich imprezach szkolnych.

 

 

II . CELE SZKOŁY

 

1. Cele ogólne – perspektywiczne – strategiczne

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy i Program Profilaktyki określone w Statucie Szkoły.

 

2. Cele etapowe – na najbliższe 3 lata:

a. podjęcie starań o pozyskanie środków z funduszy unijnych na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,

b. monitorowanie działań zmierzających do umieszczenia w budżecie gminnym projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole w Górkach Dużych,

c. złożenie do organu prowadzącego wniosku o modernizację placu zabaw w ramach projektu rządowego Radosna Szkoła.

 

3. Cele na najbliższy rok szkolny – załącznik Plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

 

 

 

 

 

 

III.MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent potrafi:

 

1. Nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji na miarę swoich możliwości:

a. chce i umie się uczyć,

b. potrafi znajdować i zastosować informację z różnych źródeł,

c. planuje, organizuje i ocenia własną naukę, przyjmuje za nią odpowiedzialność,

d. efektywnie posługuje się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,

e. przyswaja wiedzę dostosowaną do własnych możliwości.

 

2. Dbać o zdrowie własne i innych ludzi, sprawność fizyczną, szanować środowisko przyrodnicze:

a. rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie,

b. jest sprawny ruchowo, wie jak spędzać czas wolny z wykorzystaniem form turystycznych

i sportowych,

c. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw,

d. potrafi dokonać obserwacji otaczającego go środowiska,

e. wie jak chronić środowisko społeczno-przyrodnicze,

f. wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności przyrodnicze w praktycznym działaniu.

 

3. Kochać swoją rodzinę, zna i szanuje małą ojczyznę, swój kraj, czuje się obywatelem Europy:

a. zna korzenie swojej rodziny, szanuje jej członków,

b. zna najbliższe środowisko i specyfikę swego regionu,

c. czuje się Polakiem,

d. jest obywatelem Europy.

 

4. Nawiązywać i utrzymywać poprawne kontakty z innymi dziećmi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi:

a. zna zasady współpracy,

b. wykazuje troskę wobec osób nie mogących funkcjonować samodzielnie, pomaga słabszym,

c. przestrzega swych praw i obowiązków,

d. przestrzega zasad kultury bycia,

e. zna i przestrzega idee demokratyzmu.

 

 

IV. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY NA LATA 2012-2014

 

1. Pierwszy obszar: Baza szkoły

 

a. zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres:

 • doposażenie, przy współpracy rodziców, placu zabaw,
 • prowadzenie, w miarę możliwości finansowych, bieżących remontów i napraw,
 • pozyskanie środków na zakup sprzętu RTV do oddziału przedszkolnego,
 • wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły,
 • pozyskanie środków na docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • podejmowanie działań mających na celu rozbudowę istniejącego budynku szkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem.

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • nowe elementy wyposażenia placu zabaw,
 • poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
 • uatrakcyjnienie zajęć szkolnych,
 • oszczędności w zużyciu energii

 

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na rok szkolny

 

2. Drugi obszar: Organizacja pracy szkoły/organizacja i zarządzanie szkołą

a. zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w planowanym okresie:

 • monitorowanie stanu bezpieczeństwa uczniów, zwiększenie liczby dyżurów na korytarzu szkolnym,
 • podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami

na terenie szkoły,

 • przestrzeganie zaleceń dotyczących realizacji nowej podstawy programowej.

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • utrzymanie dobrego stanu bezpieczeństwa dzieci w szkole,
 • giełda podręczników na terenie szkoły,
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują wszystkie rodzaje edukacji zgodnie z siatką godzin.

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny.

 

3. Trzeci obszar: Dydaktyka oraz poprawa wyników egzaminów zewnętrznych

a. zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia w szkole:

 • poprawa efektów kształcenia, bądź utrzymanie ich an dotychczasowym poziomie,
 • dalsze wdrażanie metod i technik  aktywizujących w procesie nauczania, stosowanie nowoczesnych rozwiązań kształtujących umiejętności interdyscyplinarne, realizacja własnych programów dostosowanych do warunków szkoły i możliwości uczniów,
 • wykorzystanie komputerów na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów innych niż informatyka,
 • udział w konkursach przedmiotowych i innych w celu zachęcenia młodzieży do współzawodnictwa międzyklasowego i międzyszkolnego, kształtowanie odpowiedzialności za losy własne i losy placówki,
 • prowadzenie społecznych zajęć dodatkowych,
 • prowadzenie zajęć  w ramach godzin z Karty Nauczyciela (kół zainteresowań i zajęć rekreacyjno-sportowych,
 • prowadzenie zajęć umożliwiających osiąganie lepszych wyników w nauce
 • i przezwyciężanie trudności,
 • podejmowanie działań motywujących uczniów do pracy,
 • przystępowanie do programów i projektów i ich realizacja.

 

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce
 • uczniowie chętnie pracują podczas zajęć lekcyjnych
 • chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny i w Programie Naprawczym (po sprawdzianie zewnętrznym).

 

4. Czwarty obszar: Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

a. zakładane cele w zakresie doskonalenia i rozwoju funkcji kadry pedagogicznej                       i niepedagogicznej szkoły w planowanym okresie:

 • poszerzanie umiejętności i wiedzy w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 • poszerzanie umiejętności i wiedzy w ramach zewnętrznego doskonalenia nauczycieli,
 • samokształcenie nauczycieli.

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • nauczyciele wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny.

 

5. Piąty obszar: Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

a. zakładane cele w zakresie realizacji celów wychowawczych szkoły oraz poprawy działań o charakterze opiekuńczym w planowanym okresie:

 • zapewnienie bezpiecznych warunków podczas przebywania dzieci w szkole,
 • objęcie uczniów zajęciami świetlicowymi,
 • realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
 • przybliżenie uczniom ich praw i obowiązków,
 • kontynuacja i doskonalenie bezstresowego nauczania i wychowania,
 • kontynuacja opieki dydaktyczno-wychowawczej nad dziećmi w wieku 3-6 lat z obwodu szkoły,
 • pozostawienie młodzieży swobody w zakresie podejmowania i ciekawego rozwiązywania problemów dotyczących życia szkoły, szczególnie w ramach pracy samorządu uczniowskiego,
 • zwracanie uwagi na stan zdrowia dziecka – opieka pielęgniarska, prowadzenie ćwiczeń mózgu i gimnastyki korekcyjnej dla potrzebujących uczniów,
 • interesowanie się sytuacją rodzinną dziecka, szczególnie z rodzin niedostosowanych społecznie, sierot, półsierot,
 • organizowanie dożywiania przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – obiady dla zainteresowanych,
 • zapewnienie opieki uczniom dowożonym do szkoły poprzez realizację programu pracy świetlicy,
 • organizowanie świetlicy.

 

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • uczniowie czują się bezpiecznie,
 • godziny zajęć świetlicowych są dostosowane do potrzeb dzieci,
 • społeczność szkolna zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia i dziecka,
 • uczniowie współdecydują w życiu szkoły, mają udział w organizowanych na jej terenie akcjach i imprezach,
 •  

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny oraz w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki.

 

6. Szósty obszar: Klimat/atmosfera szkoły lub placówki

a. zakładane cele w zakresie utrzymania dobrego klimatu w szkole:

 • uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi,
 • organizowanie i wspieranie samorządności uczniów,
 • organizowanie, przynajmniej raz do roku, dochodowych imprez środowiskowych,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej: Święta Szkoły – Dzień Patrona, kontynuacja prac związanych z gromadzeniem pamiątek dotyczących historii placówki, dbałość o grób patrona,
 • kontynuacja współpracy z Panią Poseł Joanną Skrzydlewską w kwestii organizacji kolejnych edycji konkursu wiedzy o krajach UE i rozszerzenie jego zasięgu,
 • kontynuacja współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Koluszkach i jej filią w Tuszynie, z Domem Kultury, Samorządową Przychodnią Zdrowia, Ośrodkami Pomocy Społecznej w Tuszynie i Dłutowie, Komendą Powiatową Policji

w Koluszkach.

 

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • uczniowie umieją dbać i utrzymywać poprawne kontakty z innymi dziećmi, dorosłymi

i osobami niepełnosprawnymi,

 • uczniowie przestrzegają zasad kulturalnego bycia,
 • uczniowie znają i przestrzegają idee demokratyzmu.

c. zadania do realizacji – w Planie Pracy Szkoły na dany rok szkolny oraz w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki

 

 

V. SPRZYMIERZEŃCY

 

 • Rada Rodziców
 • Urząd Miasta i Gminy w Tuszynie
 • MOKSiT w Tuszynie
 • Policja
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach
 • Komenda Hufca ZHP w Tuszynie
 • Zarząd PCK w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2013 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosława Wojna
Ilość wyświetleń: 602
07 października 2013 13:01 (Mirosława Wojna) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl